niedziela, 15 stycznia 2017

Deklaracja poparcia dla Izraela

"Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę..”
Izajasz 62, 1a

http://fundacjapojednanie.com/deklaracja-poparcia-dla-izraela/

Drodzy Przyjaciele,
Powyżej link do "Deklaracji Poparcia dla Izraela." Jest ona umieszczona, na uruchomionej przed chwilą, stronie internetowej Fundacji Pojednanie. Tekst tej Deklaracji został wręczony Naczelnemu Rabinowi Polski Michaelowi Schudrichowi oraz Pani wiceambasador Ambasady Izraela w Polsce, Ruth Cohen Dar, w czasie "Wiecu Poparcia dla Izraela", w dniu 8 stycznia 2017 roku w Warszawie. Zachęcamy Was i Wasze społeczności do składania podpisów pod tą Deklaracją. Za jakiś czas, z Waszymi podpisami zostanie ona doręczona Ambasadzie Izraela w Polsce oraz Premiera Izraela Netanyahu, Prezydenta Izraela, Reuwena Riwlina, Knessetu.
Niech głos wsparcia dla Izraela będzie słyszalny z Polski.
Pozdrawiam.
Edward Ćwierz. Fundacja Pojednanie.

"W dniu 23 grudnia 2016 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała kolejną rezolucję potępiającą Izrael, żądając natychmiastowego wstrzymania budowy nowych osiedli na terenach Judei i Samarii oraz wschodniej Jerozolimy. Ta krzywdząca, antyizraelska uchwała wzbudza w nas sprzeciw. My, Polacy, poruszeni niesprawiedliwością – wyrażamy swoje poparcie i solidarność z narodem izraelskim.
Państwo Izrael ma prawo zajmować terytorium od rzeki Jordan po Morze Śródziemne!
Państwo Izrael ma prawo do obrony przed tymi, którzy na niego nastają, chcą osłabić i zabrać jego ziemię.
Jerozolima jest miastem niepodzielnym.
Niezmiennie, od tysiącleci stolicą i sercem Izraela!
Rządy państwowe i organizacje międzynarodowe, które kwestionują ten porządek – łamią prawo!
Dlatego dzisiaj stajemy po stronie sprawiedliwości podpisując deklarację wyrażającą nasze poparcie dla Izraela, jego prawa do suwerenności i życia w pokoju.
Podkreślamy z całą mocą, że Państwo Izrael ma historyczne oraz moralne prawo zasiedlać ziemię – która jest jego własnością – bez żadnych ograniczeń"

Wierzący i modlący się!

Jesteśmy w przededniu ważnych wydarzeń, które mogą dramatycznie zmienić sytuację na Bliskim Wschodzie. Po rezolucji z dnia 23 grudnia 2016, w której ONZ kolejny raz potępił Izrael, przychodzi następne wydarzenie, które może stać się nowym ciosem dla Izraela. 15 stycznia 2017 roku, w najbliższą niedzielę w Paryżu odbędzie się Konferencja w sprawie Bliskiego Wschodu. Przedstawiciele 70 (!) narodów opierając się na grudniowej uchwale ONZ-u będą prowadzić dyskusję na temat sytuacji krajów Bliskiego Wschodu, w tym: powrotu Izraela do granic sprzed 1967 roku.  Izrael nie został zaproszony.

Uchwalenie grudniowej rezolucji przez ONZ było możliwe, ponieważ USA nie skorzystały z prawa weta, a jedynie wstrzymały się od głosu. Wydaje się, że decyzje, jakie zostaną podjęte na szczycie w Paryżu przez grupy mediatorów pokojowych złożonych z przedstawicieli USA, Rosji, ONZ i Unii Europejskiej będą kolejnym aktem przeciwko interesom Państwa Izrael.

Wnioskując z ogólnych trendów politycznych, wywierających presję, aby Izrael zrezygnował z obszaru Judei oraz Samarii; jest wysoce prawdopodobne, że powołując się na ideę tworzenia pokoju – Izrael zostanie pozbawiony dużego obszaru swoich ziem; a niepodzielna w Bożej myśli – Jerozolima – doświadczy podziału! Część stolicy Izraela, Wzgórze Świątynne ze ścianą zachodnią (tzw. Mur płaczu) – najważniejsze miejsce dla każdego Żyda, może zostać odebrane Izraelowi i przekazane Arabom. Oczywiście ten proceder dokonywany będzie pod szyldem czynienia pokoju na Bliskim Wschodzie.. jednak równie oczywisty jest fakt, że to tylko pozór, gdyż dla świata arabskiego nie terytoria są przedmiotem sporu, lecz samo istnienie państwa Izrael.

ONZ krytykuje Izrael za osadnictwo w miejscach, które chce przeznaczyć na powstanie w przyszłości niezależnego państwa: Palestyny. Dotychczas Izrael wspierany był przez USA – niestety, w ostatnim czasie władze USA wycofały się z tej pozycji. Rada Bezpieczeństwa wydaje swoje antyizraelskie decyzje bez przeszkód. Na szczytach państw nikt już nie stoi za Izraelem!

Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu najbliższych dni istnieje realne zagrożenie zmiany mapy geopolitycznej świata. Na to wskazują prognozy interpretacji decyzji z nieodległej przeszłości. Już na wtorek 17.01.2017 r. zwołane jest następne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas którego mają być podjęte rezolucje oparte na paryskich debatach. Jak łatwo zauważyć wszystko odbywa się w czasie ostatnich dni urzędowania Baracka Obamy, którego polityka wobec Izraela nie jest przyjazna.
My jednak możemy stanąć na Słowie Boga, któremu wierzymy: „Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora.“ (Ps. 102, 14)

Jako wierzący, stańmy dziś za Izraelem! Mamy taki przywilej, mamy też odpowiedzialność! Z determinacją wołajmy o pokój dla Jerozolimy.. o pokój dla ziemi uroczej.. ziemi obietnicy – kraju Izraela!
Nauczeni przez Jezusa Mesjasza modlitwy do Boga Ojca Naszego – by Jego wola stała się na ziemi tak, jak jest w niebie wołajmy:
o obecność Ducha Świętego w miejscach debat
o bojaźń Bożą wśród obecnych delegatów na konferencji w Paryżu
o objawienie prawdy i posłuszeństwo Bogu w podejmowanych uchwałach.

Bądźmy głosem, który proklamuje Boże dzieła na świecie! Bożą wolę i myśl!
Wobec decyzji narodów, przeciwnych Izraelowi wyznajmy słowa Wiekuistego.. który wszystko ma w swoich rękach: Każdego tygodnia naród żydowski czyta w swoich synagogach ustalony wcześniej fragment Tory. Dziś i jutro będzie rozważany ostatni rozdział z  I Księgi Mojżeszowej; gdzie napisane jest między innymi: „Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przemawiał do ich serca.“ (I Mojż. 50, 20-21).

Podobne słowa wypowiada prorok Izajasz: „Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Mówcie do serca Jeruzalemu, że dopełniła się jego niewola...“ (Iz. 40,1)

Nasze modlitwy mają szanse zmieniać świat. Jesteśmy ludem wpływu z powodu Ojca w Niebie. Inne zadania będziemy mieli po 17 stycznia. Zatem, dziś nie zwlekajmy, przystąpmy do Tronu, wołajmy!


                                                              Viola Szczepocka
i przyjaciele Izraela z Polski
Kraków, 13.01.2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz